Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w latach 1992-1995


Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o odbiór oryginału dokumentacji medycznej (historii chorób) przeznaczonej do zniszczenia z lat 1992-1995.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem, są obowiązane złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w Sekretariacie Szpitala ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w terminie do 09.12.2016r.

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli
ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej
następujących działów:

  1. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  2. Bloku Operacyjnego
  3. Urazowo- Ortopedycznego
  4. Urologii
  5. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  6. Chirurgii
  7. Stacji Dializ
Wymagania konieczne:
Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).